Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2022

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz.1282 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960)

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta

Nazwa i adres jednostki: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

hm. Izydory Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl

tel. 16 678 33 02, email: ckziu2@um.przemysl.pl

adres strony internetowej: www.ckziu2.edu.pl

Wymagania niezbędne :

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
 5. posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę na kierunku administracyjno - biurowym,
 6. biegle obsługuje komputer w środowisku Windows i Office,
 7. preferowana osoba posiadająca doświadczenie w pracy w jednostce oświatowej oraz umiejętność wytwarzania, gromadzenia i przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami/rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki.

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa komputera ( edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, platforma ePUAP), biegłe posługiwanie się Internetem, 
 2. znajomość programu Sekretariat Optivum, systemu UONET+ oraz obsługa aplikacji S.I.O. w zakresie „Oddziały”, „Uczniowie”,
 3. znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa oświatowego, redagowanie pism,
 4. umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy na stanowisku, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 5. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

Zakres obowiązków:

 1. obsługa sekretariatu,
 2. obsługa centrali telefonicznej, faksu,
 3. obsługa programu Sekretariat OPTIVUM (Vulcan), systemu UONET+, aplikacji S.I.O.,
 4. kserowanie dokumentów wskazanych przez dyrekcję,
 5. prowadzenie ksiąg uczniów i słuchaczy,
 6. wydawanie arkuszy ocen wychowawcom klas,
 7. wypisywanie i wydawanie uczniom i słuchaczom indeksów i legitymacji szkolnych - prowadzenie rejestru,
 8. wypisywanie i wydawanie uczniom i słuchaczom duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych i indeksów,
 9. wypisywanie i wydawanie uczniom i słuchaczom zaświadczeń dot. nauki,
 10. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów semestralnych,
 11. archiwizowanie dokumentacji po zakończeniu egzaminów,
 12. przygotowanie i organizacyjne zabezpieczenie naboru,
 13. ochrona danych osobowych pracowników Centrum, uczniów i słuchaczy.
 14. wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych zostaną zlecone przez dyrektora jednostki.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku pracy, którego nabór dotyczy:

 1. Miejsce wykonywania pracy:
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
  37-700 Przemyśl, ul. Hm. Izydory Kossowskiej 1
 2. Rodzaj umowy: umowa na czas określony z perspektywą umowy na czas nieokreślony.
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat, tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie, praca w godzinach od 7.30 do 15.30 lub w dni „zjazdowe” od 11.30 do 19.30, w soboty „zjazdowe” od 7.30 do 15.30.
 4. Planowane zatrudnienie: od dnia 1 lipca 2022 r.
 5. Praca administracyjno-biurowa, stanowisko urzędnicze w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych -  Referent.
 6. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 7. Użytkowanie sprzętu biurowego (tel./fax, drukarka, skaner, kserokopiarka, komputer).

Informacja o wskaźniku zatrudnienia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922 t.j.)”,
 10. wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)" i podpisem kandydata.

 Wymagane dokumenty należy składać : w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko referenta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu”

 1. osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu od godz. 800 do godz. 1400,
 2. pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu, ul. Hm. Izydory Kossowskiej 1, 37-700 Przemyśl,
 3. pocztą email na adres: ckziu2@um.przemysl.pl.

Składanie dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów do dnia 31 maja 2022 r. do godz. 14:00.
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.              

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 678 33 02.
 2. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
 3. Wyniki naboru dostępne będą na stronie internetowej BIP oraz w sekretariacie Centrum.
 4. Dyrektor Centrum zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 5. Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz  na tablicy informacyjnej szkoły. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów zostaną odesłane adresatom.

Marek Pilszyk

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Sekretariat
Data utworzenia:2022-05-16
Data publikacji:2022-05-16
Osoba sporządzająca dokument:Kadry
Osoba wprowadzająca dokument:Arkadiusz Rybka
Liczba odwiedzin:1534