Nabór na wolne stanowisko sprzątaczki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2022

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2
W PRZEMYŚLU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPRZĄTACZKI


1. Adres jednostki:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
ul. hm. Izydory Kossowskiej 1,
37-700 Przemyśl
tel. 16 678 33 02;
2. Warunki zatrudnienia :
    a) forma zatrudnienia – umowa o pracę,
    b) wymiar zatrudnienia - pełny etat (praca w godzinach popołudniowych)
    c) przewidywane rozpoczęcie pracy - od 1 stycznia 2023 roku.
3. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
    a) obywatelstwo polskie,
    b) posiada wykształcenie minimum zawodowe,
    c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    d) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
    e) nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe,
    f) nie była karana dyscyplinarnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
    g) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki.
4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
    a) jest osobą bezrobotną,
    b) jest dyspozycyjna, odpowiedzialna, sumienna,
    c) jest uprzejma i życzliwa,
    d) cechuje się zdolnością do pracy w zespole,
    e) reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
5. Zakres obowiązków:
    a) utrzymanie we wzorowym porządku i czystości powierzonych pomieszczeń szkolnych,
    b) natychmiastowe zgłaszanie różnego rodzaju braków i szkód w sprzątanych pomieszczeniach,
    c) nadzór nad stanem ilościowym i jakościowym sprzątanych pomieszczeń,
    d) wykonywanie zadań dodatkowych zleconych przez Dyrektora Centrum (np. pomoc w przygotowaniu sal do imprez na terenie szkoły, porządkowanie pomieszczeń po wykonanych remontach itp.),
    e) pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem oraz zastępstwa za sprzątaczki w przypadku ich czasowej nieobecności.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
    a) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
    b) kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności,
    c) kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
    d) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
    e) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i dyscyplinarne,
    f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczki/sprzątacza,
    g) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczka.
7. Informacje dodatkowe:
    a) dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych,
    b) dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,
    c) dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
    d) uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną, e) informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w chwili wyłonienia kandydata.

Dokumenty należy kierować na adres:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu,
ul. Hm. Izydory Kossowskiej 1,
37-700 Przemyśl
lub składać osobiście w sekretariacie szkoły,
w terminie do dnia 22.12.2022r. do godz.: 12:00,
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko sprzątaczki”.

 

Dyrektor CKZiU Nr 2
Marek Pilszyk 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:CKziU Nr 2 w Przemylu
Data utworzenia:2022-12-01
Data publikacji:2022-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Pluta
Osoba wprowadzająca dokument:Arkadiusz Rybka
Liczba odwiedzin:1287